PRIVACYVERKLARING MVH KOUDETECHNIEK

Persoonsgegevens​
Deze verklaring is bedoeld voor de klanten en/of leveranciers van MvH Koudetechniek. In deze verklaring wordt nader ingegaan op de wijze waarop MvH Koudetechniek omgaat met de door u verstrekte persoonsgegevens. Een “persoonsgegeven” zegt iets of zou iets kunnen zeggen over een natuurlijk persoon. Een gegeven is vrij snel aan te merken al seen persoonsgegeven en kan door de combinatie met andere gegevens een persoonsgegeven worden. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naw-gegevens, e-mailadressen, ip-adressen, telefoonnummers, locatiegegevens en bankrekeningnummers. ​
MvH Koudetechniek vraagt aandacht voor het feit dat de persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt, worden verzameld en worden gebruikt, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. ​

Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om u een offerte kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, om werkzaamheden te verrichten, om te factureren, om te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. ​

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.​

Doorgifte aan derden ​
In verband met de uitvoering van de overeenkomst is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van de serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst. ​

Direct marketing ​
Indien u ons toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. ​

Cookies​
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website​
Wij plaatsen functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken. Denk hierbij aan het onthouden van uw inloggegevens tijdens uw bezoek op onze website. ​

Bewaarperiode persoonsgegevens ​
– Indien u geen klant bent geworden (of wij niet van u) dan zullen uw persoonsgegevens uiterlijk twaalf maanden na ons laatste contact worden verwijderd. ​
– Indien u wel klant bent geworden (of wij van u) dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. ​

Uw rechten
U heeft het recht:​
– uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien en/of te verkrijgen. ​
– uw eigen persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daarin onjuistheden staan​
– uw eigen persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken​
– uw eigen persoonsgegevens door ons aan een ander over te dragen.​

Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. ​

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot info@mvhkoudetechniek.nl.​

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. ​

Deze privacyverklaring is ingegaan per 14 mei 2019. MvH Koudetechniek behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zal MvH Koudetechniek u daar van op de hoogte brengen.